ثبت سفارش 021-91010193

اندازه گیری غلظت و دبی رسوب

محاسبه غلظت و دبی رسوب

اندازه گیری غلظت و آورد رسوبی رودخانه ها لازمه اصلی مدیریت مخازن سدها می باشد. بعلاوه مدیریت صحیح حوضه های آبریز و سیستم های رودخانه ای مستلزم اندازه گیری دقیق و بهنگام پارامترهای رسوبی رودخانه ها و آبراهه ها می باشد. این امر اغلب با استفاده از روشهای مکانیکی زمانبر و پرهزینه صورت می گیرد.

در رودنما استفاده از روشهای نوین سنجش از دور امکان اندازه گیری و ثبت پیوسته اطلاعات مربوط به بار رسوبی رودخانه ها و غلظت رسوب فراهم می گردد. بدین ترتیب ضمن حذف استفاده از روشهای مکانیکی تماسی، داده های رسوبی رودخانه ها با سرعت و دقت مناسب در اختیار تصمیم سازان حوزه منابع آب قرار می گیرد.