ثبت سفارش 021-91010193

توپوگرافی بستر رودخانه و سدها

هیدروگرافی بستر رودخانه ها و مخازن سدها

هیدروگرافی شاخه ای از علوم کاربردی است که با اندازه گیری و توصیف ویژگی های فیزیکی اقیانوس ها، دریاها، مناطق ساحلی، دریاچه ها و رودخانه ها و همچنین پیش بینی تغییر آنها در طول زمان سروکار دارد. در مهندسی آب دستیابی به توپوگرافی بستر رودخانه ها و مخازن سدها برای مدیریت بهینه منابع آبهای سطحی از اهمیت بسیاری برخوردار است.

هیدروگرافی مخازن سدها تصویر مناسبی از وضعیت حجم مفید در اختیار برنامه ریزان منابع آب قرار می دهد. همانطور که در بخش پیشین اشاره شد اندازه گیری توپوگرافی یا بسیمتری رودخانه ها نیز جهت محاسبه دبی آنها ضروری می باشد.

در رودنما اطلاعات مربوط به توپوگرافی بستر مخازن سدها و بسیمتری رودخانه ها با استفاده از روشهای سنجش از دور و در زمان خیلی کوتاه مهیا می گردد.