ثبت سفارش 021-91010193

ترسیم منحنی دانه بندی رسوب

ترسیم منحنی دانه بندی رسوب

در اختیار داشتن منحنی دانه بندی رسوب که نشان دهنده توزیع اندازه ذرات رسوبی بستر رودخانه ها می باشد پیش نیاز محاسبه بسیاری از پارامترهای مهم رودخانه ها می باشد. از جمله این پارامترها می توان به ضریب زبری، تنش برشی بستر و آستانه حرکت ذرات بستر اشاره نمود.

منحنی مذکور عمدتاً طی فرآیند پر دردسر و طولانی آزمایش الک تهیه می گردد که مستلزم صرف هزینه، زمان و انرژی زیادی می باشد.

در رودنما اما این آزمایش زمانبر و چند مرحله ای حذف می شود و منحنی دانه بندی صرفاً با استفاده از عکس برداری از سطح بستر رودخانه و در زمان بسیار کوتاه صورت می پذیرد. لذا با بهره گیری از این پروژه بدلیل سریع شدن این اندازه گیری، امکان افزایش مکانهای نمونه گیری و در نتیجه بدست آمدن یک تصویر جامع تر از توزیع دانه بندی ذرات رسوبی رودخانه فراهم می گردد.