ثبت سفارش 021-91010193

اندازه گیری دبی رودخانه

اندازه گیری دبی مجاری روباز

امروزه رایج ترین روش اندازه گیری دبی در مجاری روباز روش سرعت-مساحت یا همان قانون پیوستگی می باشد. منحنی های معروف دبی-اشل نیز بر مبنای همین روش محاسبه و ترسیم شده و اساس کار در رودخانه ها و سایر مجاری روباز می شوند. در این روش سرعت همانگونه که در بخش مربوط به اندازه گیری سرعت ذکر شد با استفاده از روشهای تماسی مثل بکارگیری مولینه بدست می آید. سطح مقطع جریان نیز با پیمایش میدانی اندازه گیری می شود.

از آنجا که اندازه گیری های صحرایی همیشه و بویژه در دوره های سیلابی قابل انجام نیستند، رویکرد استفاده از روشهای جایگزین و از راه دور چندی است که در دنیا مطرح شده است. در رودنما اندازه گیری همزمان سرعت و سطح مقطع بدون پیمایش زمینی و صرفاً با بهره گیری از روشهای از راه دور صورت می پذیرد. بدین ترتیب ضمن امکانپذیر شدن اندازه گیری مداوم و همیشگی دبی، سرعت و دقت اندازه گیری نیز افزایش می یابد.