ثبت سفارش 021-91010193

اندازه گیری سرعت جریان

اندازه گیری سرعت جریان در مجاری روباز

اصلی ترین مشخصه مجاری روباز طبیعی اعم از رودخانه ها، مسیلها و انهار سرعت جریان می باشد. به منظور محاسبه دبی جریان، پتانسیل فرسایش و رسوب‌گذاری، پهنه‌بندی سیلاب وطراحی انواع سازه های آبی نظیر آبگیرها، پلها و غیره نیازمند در اختیار داشتن سرعت جریان هستیم.

در کشورهای مختلف دنیا از جمله کشورمان ایران سرعت جریان در مجاری روباز اغلب با استفاده از روش های تماسی که متداول ترین آنها بکارگیری مولینه می باشد اندازه گیری می شود. استفاده از روش های تماسی علاوه بر گران و زمانبر بودن در برخی شرایط مثل مواقع سیلابی خطرناک بوده و امکانپذیر نمی باشد. لذا رویکرد بهره گیری از روشهای غیرتماسی به سرعت در دنیا در حال جایگزینی روشهای سنتی می باشد.

در این راستا شرکت مهندسی آب و محیط زیست رودخیز در قالب پروژه رودنما با بهره گیری از جدیدترین روشهای علمی روز دنیا از جمله روشهای مبتنی بر تصویربرداری قادر به اندازه گیری سریع، دقیق و ارزان سرعت جریان در مجاری روباز می باشد. مزیت دیگر استفاده از این روشها ارائه نقشه های دوبعدی سرعت جریان می باشد که با استفاده از روشهای سنتی این امکان وجود ندارد.